torsdag 9. oktober 2014

Yrkesmessa 2014, Vardø - 6. november 2014

Filmregissør Freddy Vith kommer til yrkesmessa 6. november med presentasjonen "Joika-kaker fra helvete". 

Freddy er fra Kiberg, har en bachelor i medieproduksjon og kjent som  regissør og manusforfatter til skrekk-komedien  "Stallo - Sjamanens forbannelse". 


Vi kommer med flere programnyheter om få dager, men hovedtrekkene er: 

onsdag 5. november ankomst og aktivitet for utenbys elever
- torsdag 6. november: stand og foredrag mellom klokken 10 og 13. 

Sted: Valhall. 
Sålangt har fått melding om over 40 gjestende elever fra Berlevåg, Seida og innføringsklasse i Kirkenes. I Vardø deltar 9. og 10. klasse samt elevene på videregående skole og unge arbeidssøkere.

Standleie pr 9 kvm koster kr 600 for medlemmer av Vardø næringsforening og kr 1200 for ikke-medlemmer. Ta kontakt med Heidi Kvernevik på 90967673 for påmelding til stand.


onsdag 11. juni 2014

STYRET I FINNMARK KOMMUNEREVISJON PLANLEGG Å LEGGE NED I VARDØ OG FLYTTE VERKSEMDA TIL VADSØ

Denne saka er så alvorleg at den må formidlast på nynorsk.
Vardø næringsforening kjenner til at det er fatta eit styrevedtak i Finnmark kommunerevisjon om å flytte hovedkontoret og dei siste 4 tilsette frå Vardø til Vadsø. Dermed er den uroa mange ga uttrykk for då den nye leiaren fekk sete i Vadsø, blitt ein realitet.  Dette til trass for at selskapsavtale og arbeidsavtale seier at hovedsetet er Vardø. Fyrst vart ei stilling borte (leiaren) og no legg dei opp til å flytte dei 4 siste. Kva argument som brukast for å gjennomføre flyttinga har vi ikkje fått innsyn i.
Vardø næringsforening bruker mykje innsats på tiltak for å bygge opp nytt og styrke eksisterande næringsliv.  Mens vi jobbar med å legge stein på stein, er det andre som dreg ut steinar frå grunnmuren. Det voldsomt frustrerande å bli motarbeida. Vi er blitt oppmoda om å la selskapet få jobbe med saka i fred. Nei - desse planene har selskapet jobba med i langt tid i fred utan å informere nokon. Vi må sette vår lit til at representantskapet gjere om vedtaket, og då må vår stemme la seg høyre.


HVORFOR HELIKOPTERBASEN SKAL LEGGES TIL VARDØ


Utviklingen i Nordområdene fram mot 2040 vil kreve økt beredskap så langt øst som mulig og med kortest mulig avstand til aktørene. Gjennom SAR-avtalen (search and rescue) har Norge ansvar for et enormt område. De 8 statene har også et solidarisk ansvar for å bidra ved hendelser. Det forventes en betydelig økning i SAR-operasjoner mot Karahavet og Jamal. Utbyggingen av basen på Jamalhalvøya i norvest-Sibir gir økt trafikk til og fra Kirkenes. En helikopterbase i Vardø vil være viktig til å oppfylle intensjonene i SAR-avtalen. I utredningen ”Infrastruktur og logistikk relevant for petroleumsvirksomhet i det sørøstlige Barentshavet” pekes det i ett av scenarioer på en mulig omlastningshavn i Kirkenes, noe som forsterker behovet for en helikopterbase i Vardø.

Barentsregionen er en del av Russlands geopolitiske interessesfære. Russlands senere års militære opprustning gir nye utfordringer for Norge.  Etterretningstjenesten peker på en rekke utfordringer som må veie tungt i beslutningsprosessen, der Vardø vil være den ideelle lokalisering i forhold til nærhet til de aktuelle russiske geopolitiske interesseområdene.  Kursk-ulykken i 2000 viste viktigheten av Vardø som operasjonsbase. Ved boringen på Shtokmanfeltet har Vardø lufthavn vært utpekt som sikkerhetsbase for helikoptre.

Det kan på kort varsel etableres førstehjelpsstasjoner med stor kapasitet i idrettshall, skoler, hotell, flerbrukshuset, helsesenteret og industrianleggene på Svartnes. Det er kort flytid til sykehuset i Kirkenes. Vardø har en infrastruktur som kan møte de fleste utfordringer. Svartnes har store ferdigregulerte og lett tilgjengelige områder. I en krisesituasjon er godt veisamband avgjørende. E75 er dimensjonert for vogntog opptil 25 meters lengde. Å holde veien åpen under ekstremvær er kun avhengig av tilgang på nødvendig brøyteutstyr og veimerking. Dette sammen med gode havneforhold sikrer kapasitet til å få fram redningsutstyr. Rysstad-rapporten ”Foresight 2030” peker på Vardø som helikopter- og forsyningsbase.

Vardø sjøtrafikksentral overvåker hele den norsk økonomisk sone.  Sentralen er døgnbemannet og har lang erfaring i samarbeid med Russland gjennom den årlige ”Øvelse Barents” og det norsk- russisk skipsrapporteringssystemet, ”Barents SRS”. VTS er ansvarlig for disponeringen og operative bruk av fartøyene i den statlige slepebåtberedskapen.  Vardø radio vil i krise der telenettet er ut av drift, fortsatt være operativ. Kanal 72 på Domen gir redningssentralen i Bodø medlytting. Det er mulig å bruke forsvarets nett. Helikoptre kan ha radiokontakt med Vardø radio og Vardø lufthavn til ca. 180-200 nautiske mil. Radio gir 24 timers løpende værvarsel, hvilket er viktig ved katastrofer.  Vardø lufthavn har gunstig topografi og beliggenhet og ingen hindringer som vanskeliggjør inn/utflyging i marginalt flyvær. 330-skvadronen ved Banak har siden 1987 brukt Vardø som sin forlengede arm mot Barentshavet ved redningsaksjoner. Regularitet og punktlighet for de tre lufthavnene viser lite avvik. Tåkedager i 2012 og 2013:  Vardø 13 dager,  Berlevåg 15 dager  og Båtsfjord 21 dager.

Vardø kan tilby et variert arbeidsmarked til ektefeller/partnere ved Voldsofferkontoret, Lønnsgarantikontoret, Politiattestkontoret, Vardø sjøtrafikksentral, Vardø radio, forsvaret, helsetjenestene og skoleverket. Videregående skole har varierte utdanningsmuligheter. Det finnes et rikt kulturliv og nytt flerbrukshus. Avinor beregner at en  base med tre helikoptre vil skape rundt 30 direkte arbeidsplasser. Statoil sier i sine vurderinger av landbaserte støttefunksjoner at 30-40 årsverk genererer 15-20 årsverk knyttet til lokale leveranser. De næringsmessige ringvirkningene for Vadsø og Sør- Varanger/Kirkenes, vil bli betydelig større ved etablering av helikopterbasen i Vardø på grunn av kortere avstander og god kommunikasjon. Vardø og Vadsø kan ses som et felles arbeidsmarked.

Oppsummering
I tillegg til de internasjonale forpliktelser og den geopolitiske dimensjonen, vil  Vardø være det beste stedet å anlegge helikopterbasen ut fra følgende:
-        Beste og nærmeste beliggenhet til de områdene som er under utvikling i Barentshavet
-        Redningsaksjoner og operativ virksomhet kan fra Vardø gjennomføres så langt øst som Karahavet og Jamalhalvøya med kortest responstid
-        Kapasitet til å ta imot store menneskemengder ved ulykker eller katastrofer.
-        Vardø lufthavn har færrest dager med tåke
-        Vardø har svært gode havneforhold med kort avstand til flyplassen
-        Samlokaliseringen av Vardø radio og Vardø trafikksentral og muligheten til å kople
seg på forsvarets samband setter Vardø i en særklasse hva gjelder beredskap og operasjonsdyktighet i krisesituasjoner.
-        E-75 sikrer framføring av materiell uansett årstid og værforhold
-        Kort flyavstand til Kirkenes
-        Vardø og Vadsø som ett arbeidsmarked gir stort rekrutteringsgrunnlagFoto: Leif Kåre Stenhaug

mandag 10. mars 2014

HØRING: FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN FOR HORNØYA OG REINØYA.

Fylkesmannen i Finnmark har lagt ut høring av forslag til forvaltningsplan for Hornøya og Reinøya naturreservat i Vardø kommune. Et svært viktig arbeid der Vardø næringsforening er en av flere høringsinstanser. Fristen for å uttale seg er 5. mai 2014. Vi vil komme tilbake med informasjon om endringsforslaga etter hvert. Hele planen kan leses her: http://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Miljo-og-klima/Verneomrader/Horing-av-forvaltningsplan-for-Hornoya-og-Reinoya-naturreservat/

fredag 28. februar 2014

UTVIKLINGSPLAN FOR HORNØYA ER KLAR

I løpet av november til og med februar har Biotope jobbet med å lage en plan for hvilke muligheter det finnes for å utvikle Hornøya uten at det kommer i konflikt med fuglene. Planen er blitt til gjennom et samarbeid med Miljødirektoratet, Vardø Næringsforening, Fylkesmannen i Finnmark, Statens Naturoppsyn, Universitetet i Tromsø, Vardø kommune, Vardø havn og Hornøyas Venner.

Med enkle grep kan Hornøya videreutvikles som reisemål og naturopplevelse. Forslagene varierer fra å sette opp benker, nye utstillingsplasser og lerom. 

Neste fase er å lage en plan for hvilke tiltak som skal igangsettes og i hvilken rekkefølge, samt å jobbe med å finasiering av disse.

Bildet nedenfor viser oppsummeringssiden i planen.

tirsdag 18. februar 2014

VARDØS NYE STORSTUE SNART FERDIG - SE BILDENE

Flerbrukshuset på Valen er snart klar for å tas i bruk. På hjemmesiden til Vardø kommune er det lagt ut nye bilder. Dette blir et fantastisk løft for Vardø.

Ta en titt her på de 17 nye bildene:
http://vardo.kommune.no/bli-med-inn-og-ta-en-titt.5420850-307275.html


mandag 17. februar 2014

www.vardorestored.com er lansert

Kulturarvprosjektet i regi av Vardø museum har nå lansert den nye nettsiden www.vardorestored.com.  En flott side der det ligger informasjon og videoer om de prosjektene som det jobbes med. Et kart over Vardø viser hvor disse prosjektene er plassert i byen. Det er alt 4500 som har vært innom sidene og sett på videoene.

Besøk gjerne siden:
http://vardorestored.com/restored/

Vardø næringsforening med høy aktivitet i 2013Nedenfor følger et resyme av aktiviteten i 2013: 

Yrkesmessen 2013
Sammen med Vardø videregående skole, Vardø skole og NAV gjennomførte vi i november 2013 den tredje yrkesmessa på rad. Hensikten med yrkesmessa er å bidra til at ungdommen får oversikt over hvilke jobbmuligheter og utdannelsesretninger som finnes. De 11 utstillerne var på grensen av det aulaen på Vardø skole har plass til. Derfor ønsker vi å bruke Flerbrukshuset i 2014.

Vardølørdag, turistkart og campingplass
Handelsstanden gjennomførte Vardølørdag 1. Juni 2013. Tiltaket var vellykket med en rekke aktiviteter som trakk kunder til butikkene. Det jobbes med å få til en ny Vardølørdag sommeren 2014. Til turistsesongen i 2013 fikk vi produsert et kart over severdigheter og tilbud i Vardø by. Disse er delt ut gratis til butikker og overnattingssteder. Antall turister i kommunen er økende og særlig øker bobilturismen.  Næringsforeninga har fått tegnet ut et forslag til en bobil-camp. Vi er på jakt etter en aktør som vil jobbe videre med dette på kommersielle vilkår.

Hornøya
Hornøya er en avgjørende positiv faktor for reiselivet i kommunen. Næringsforeninga vil i løpet av ettervinteren levere en besøksplan som tilrettelegger for økt besøk uten at fuglelivet forstyrres. Planen er gjort mulig gjennom støtte fra Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Vardø kommune, Vardø havn og Hornøyas Venner og gjennom at Biotope har lagt ned en stor egeninnsats.

Utviklingen av det maritime Vardø
Næringsforeninga anser videreutviklingen av den maritime sektoren i kommunen som viktig for langsiktig vekst. Derfor bør det tilrettelegges for økt virksomhet i og rundt kommunens havner, bidra til gode ligge- og leveringsforhold for båtene og for at de får den service og de produkter som de trenger for å drive effektivt. Innovasjon Norge har gitt tilskudd til prosjektet, som er i startfasen og vil bli gjennomført 1. Halvår 2014.

Kulturarv og stedsutvikling
Næringsforeninga er en viktig aktør i kulturarvprosjektet. Vi ser at bevaring og ny bruk av verneverdige bygninger og anlegg er en viktig faktor i steds- og næringsutviklingen.  Sammen med fugleturisme er dette en viktig driver for å få satt kommunen på kartet.

Omdømme, profilering, representasjon i regionen
Optimismen har økt i kommunen og dette har positiv effekt på hvordan omverdenen ser på oss. For å støtte opp under dette har vi etablert en blogg (http://vardonews.blogspot.no/) der vi legger ut gladnyheter.  Bilder som hashtagges Vardø kommer automatisk opp på bloggen. Artikler vi legger ut deles på næringsforeninga sin Facebookside for å øke rekkevidden.  Vi bruker også en del ressurser på møter i regionen for å holde oss oppdatert og for å ivareta Vardøbedriftenes interesse i disse fora.

Heidi Kvernevik, Tormod Amundsen, Beate Leistad, Bjørn Bredesen, Ørjan Jensen, Trine Esbensen,  Laila Borgersentirsdag 4. februar 2014

Tenning. 12.-14. februar 2014 Nordpol Kro, Vardø. En slags fortellerfestival

Vi oppfordrer til å møte opp på år 2 av Tenning-festivalen 2014. En slags fortellerfestival sier arrangøren. Alt foregår på Norpol Kro

https://www.facebook.com/events/455485077885548/?ref_dashboard_filter=upcoming


Operaen om partisanene fra Finnmark har premier 22. juni 2014 i Harstad


Komponist Trygve Brøske. Librettist Marianne Meløy. Regi og scenografi Ivar Tindberg.

Med: Anneli Drecker, Terje Skonseng Naudeer, Marthe Werring Holmern, Siv Iren Misund, Lilly Jørstad, Kjetil Støa, Bror Tødenes, Andreas Elvenes.

mandag 20. januar 2014

Halvparten av Vardø Innovasjon/Husegården er til salgs

Eivind Bøhn ønsker å selge sine 5000 aksjer i Vardø Innovasjon AS. De 5000 aksjene utgjør 50 % av selskapets aksjer. Den andre halvdelen eies av Heidi Kvernevik.  Selskapet eier Husegården, Kristian 4 gate 21 i Vardø som består av hovedbygg, sidebygning og en sjå. Bygningene ble i fjor taksert til 1,8 mill kroner. Vardø Innovasjon leier ut kontor, møtelokale og leilighet.

Det er ønskelig at lokale krefter overtar Eivind Bøhn sin aksjepost, som kan bistå med utviklingen for Husegården sammen med Heidi Kvernevik.  Det er mulig for flere - hver for seg eller i fellesskap - å gå inn på eiersiden slik at dette unike miljøet fortsatt er forankret i et lokalt eierskap. Målet er å få på plass nye partnere som kan drive Husegården videre til nye høyder og bygge opp under et sterkere lokalt næringsliv.

Selskapet har brukt mye penger på å sette i stand bygningsmassen.  For tiden et pågående prosjekt der Kulturminnefondet har bevilget 188.000 kr til restaurering av gårdsrommet. Til tross for store investeringer har selskapet klart å gå med et svakt overskudd både i 2011 og 2012. Regnskapet for 2013 er i skrivende stund ikke ferdig.


Aksjene er til salgs for 100 kr pr stk.

Ta kontakt med Eivind Bøhn på e-post eivind@boehn.org eller telefon 95884825 for å melde interesse eller for å få svar på spørsmål.

På www.husegarden.no og facebook (https://www.facebook.com/groups/117137144990459/?fref=ts) finnes langt flere bilder av Husegården både innvendig og utvendig.

fredag 17. januar 2014

Kirkeneskonferansen 2014, 4.-5. februar

Påmeldingsfrist til Kirkeneskonferansen 2014 er 21. januar.

Dere kan lese mer på hjemmesiden til Kirkeneskonferansen, her: http://www.kirkeneskonferansen.no/


Program:
Dag 1 Tirsdag den 4. februar 2014
Kl. 1100: Registrering og lunch
Kl. 1300: Velkommen til Kirkenes  v/ordfører Cecilie Hansen, Sør-Varanger kommune      Kulturinnslag
Temadel 1:  Den politiske utviklingen i nordområdene
Kl. 13.20: Åpningsforedrag   v/ Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kl. 13.40 På hvilke områder påvirkes Murmansk Oblast av den geopolitiske utviklinga?  v/  deputy guvernor  Grigory Stratiy, Murmansk Oblast (tbc)
Kl. 14.00: Hvordan vil Finland utøve sitt formannskap i Barentsrådet?   v/ ambassadør Maimo Henriksson, Finlands Ambassade
Kl. 14.20: Oppleves utviklinga i nord som positiv for de berørte urfolk?    v/ sametingspresident  Aili Keskitalo, Sametinget
Kl. 14.40: Beinstrekk
Temadel 2: Industriutvikling
Kl. 14.55: Status og utvikling av SMB-bedrifter i Murmansk-regionen    v/speaker Vasiliy Shambir, Murmansk Regionale Duma
Kl. 15.15: Hvilke forventninger har Statoil til åpningen av det sørøstlige Barentshav ?  v/vice president Runi M. Hansen, Statoil ASA
Kl. 15.35: Et hav av muligheter skaper virksomhet på land   v/adm.dir Gro Brækken, Norsk olje og gass
Kl. 15.55: Hvordan forbereder Statnett seg på å møte denne industriutviklinga? v/adm.dir Auke Lont, Statnett
Kl. 16.15: Lokale utfordringer i konkurranseutsatt industri  v/adm.dir Kjell Eliassen, Varanger Kraft AS
Kl. 16.35: Beinstrekk med noe å bite i
Temadel 3: En bærekraftig utvikling i nord
Kl. 17.00:   Klimaendringene i Arktis; Muligheter og utfordringer   v/ direktør Jan-Gunnar Winther, Norsk Polarinstitutt
Kl. 17.20: Hva må til for at den industrielle utviklingen skal bli bærekraftig?   v/ rådgiver Nils Harley Boisen, WWF 
Kl. 17.40: Grenseoverskridende Entreprenørskap  v/ entreprenør Maria Yrandaykina, Young Innovative Entrepreneurs
Kl. 18.00: Avrunding  av dag 1      
Kl. 19.15: Avreise til kveldsarrangement
Dag 2- Onsdag den 5. februar 2014
Temadel 4: Nordområdene mot 2020
Kl. 08.30: Grenseoverskridende logistikklinjer og felles infrastruktur som forutsetning for en effektiv ressursutnyttelse i Arktis  v/adm. dir Felix Tschudi, Tschudi Shipping AS
Kl. 08.50: Hvordan vil de framtidige transportkorridorene se ut?  v/ regionveisjef Torbjørn Naimak, Statens veivesen
Kl. 09.10: Hvilke utviklingspotensiale ser Hurtigruten ASA i nord?   v/konsernsjef Daniel Skjeldam, Hurtigruten ASA
Kl. 09.30 Barentshavet, verdens matfat og medisinskap. Ser vi mulighetene?   v/informasjonsrådgiver  Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet
Kl. 09.50: Hvilke forventninger har nasjonale/internasjonale selskaper til sine vertskommuner? v/ adm. dir Renate Larsen, Lerøy Aurora AS
Kl. 10.10:  Beinstrekk
Temadel 5: Pulsen på nordområdene
Kl. 10.30 Hva er resultatene etter 20 års grenseoverskridende samarbeid?   v/president Matti Hahl, Barents Center Finland
Kl. 10.50:  Skjer utviklinga i nordområdene over hodet på regionale og lokale politikere?   v/ styreleder Frank Ingilæ, Øst-Finnmark Regionråd
Kl. 11.10: Hvordan kan forskningsmiljøet ved Kola Science Center bidra til å styrke industriutviklinga i nordområdene?   v/vice president Vladimir Masloboev, KSC
Kl. 11.30: Kan et omfattende byråkrati redusere etableringslysten blant industriaktørene? v/adm. dir Øystein Rusfeldt, Nussir AS
Kl. 11.50: Oppsummering/avslutning   v/varaordfører Tove Alstadseter, Sør-Varanger kommune
Kl. 12.00: Lunch
Møteledere:
- Ordfører   Laila Davidsen, Alta
- Fylkestingsrepr. Roger Hansen, Mehamn

torsdag 16. januar 2014

Vardø kommune med ny nettside

Vardø kommune har nå lansert sin nye nettside. Ta en titt her:

http://vardo.kommune.no/

Vi gratulerer med en modernisert hjemmeside!

Vardø næringsforening er innmeldt i Petro Arctic

Vardø næringsforening vil holde seg oppdatert på det som skjer innenfor petroleumssektoren og et viktig skritt i den retningen er medlemskap i Petro Arctic. På deres hjemmeside i dag - http://www.petroarctic.no/ - ligger en velkomsthilsen til Vardø næringsforening.


Foreningen Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til utbygging og drift av petroleumsprosjekter på nordnorsk sokkel. Hovedmålsetningen til Petro Arctic er å oppnå så store leveranser av varer og tjenester som mulig fra medlemsbedriftene til felt i produksjon eller under utbygging i Norskehavet Nord og Barentshavet. Dette oppnås ved å markedsføre medlemsbedriftene ovenfor operatører og utbyggere, samt gjennom å motivere og forberede medlemmene ved deltakelse i nettverks- og kompetansehevingsprogram.

Petro Arctic er organisert som en forening med årsmøtet som øverste organ. Foreningens styre er valgt blant medlemsbedriftene.  HONU Næringsutvikling i Hammerfest er sekretariat med ansvar for den daglige drift.  Petro Arctic ble etablert i 1997. Drift av foreningen finansieres av foreningens medlemmer, hovedsamarbeidspartnerne Statoil ASA og Eni Norge AS samt andre oljeselskap som satser i nord.