onsdag 11. juni 2014

HVORFOR HELIKOPTERBASEN SKAL LEGGES TIL VARDØ


Utviklingen i Nordområdene fram mot 2040 vil kreve økt beredskap så langt øst som mulig og med kortest mulig avstand til aktørene. Gjennom SAR-avtalen (search and rescue) har Norge ansvar for et enormt område. De 8 statene har også et solidarisk ansvar for å bidra ved hendelser. Det forventes en betydelig økning i SAR-operasjoner mot Karahavet og Jamal. Utbyggingen av basen på Jamalhalvøya i norvest-Sibir gir økt trafikk til og fra Kirkenes. En helikopterbase i Vardø vil være viktig til å oppfylle intensjonene i SAR-avtalen. I utredningen ”Infrastruktur og logistikk relevant for petroleumsvirksomhet i det sørøstlige Barentshavet” pekes det i ett av scenarioer på en mulig omlastningshavn i Kirkenes, noe som forsterker behovet for en helikopterbase i Vardø.

Barentsregionen er en del av Russlands geopolitiske interessesfære. Russlands senere års militære opprustning gir nye utfordringer for Norge.  Etterretningstjenesten peker på en rekke utfordringer som må veie tungt i beslutningsprosessen, der Vardø vil være den ideelle lokalisering i forhold til nærhet til de aktuelle russiske geopolitiske interesseområdene.  Kursk-ulykken i 2000 viste viktigheten av Vardø som operasjonsbase. Ved boringen på Shtokmanfeltet har Vardø lufthavn vært utpekt som sikkerhetsbase for helikoptre.

Det kan på kort varsel etableres førstehjelpsstasjoner med stor kapasitet i idrettshall, skoler, hotell, flerbrukshuset, helsesenteret og industrianleggene på Svartnes. Det er kort flytid til sykehuset i Kirkenes. Vardø har en infrastruktur som kan møte de fleste utfordringer. Svartnes har store ferdigregulerte og lett tilgjengelige områder. I en krisesituasjon er godt veisamband avgjørende. E75 er dimensjonert for vogntog opptil 25 meters lengde. Å holde veien åpen under ekstremvær er kun avhengig av tilgang på nødvendig brøyteutstyr og veimerking. Dette sammen med gode havneforhold sikrer kapasitet til å få fram redningsutstyr. Rysstad-rapporten ”Foresight 2030” peker på Vardø som helikopter- og forsyningsbase.

Vardø sjøtrafikksentral overvåker hele den norsk økonomisk sone.  Sentralen er døgnbemannet og har lang erfaring i samarbeid med Russland gjennom den årlige ”Øvelse Barents” og det norsk- russisk skipsrapporteringssystemet, ”Barents SRS”. VTS er ansvarlig for disponeringen og operative bruk av fartøyene i den statlige slepebåtberedskapen.  Vardø radio vil i krise der telenettet er ut av drift, fortsatt være operativ. Kanal 72 på Domen gir redningssentralen i Bodø medlytting. Det er mulig å bruke forsvarets nett. Helikoptre kan ha radiokontakt med Vardø radio og Vardø lufthavn til ca. 180-200 nautiske mil. Radio gir 24 timers løpende værvarsel, hvilket er viktig ved katastrofer.  Vardø lufthavn har gunstig topografi og beliggenhet og ingen hindringer som vanskeliggjør inn/utflyging i marginalt flyvær. 330-skvadronen ved Banak har siden 1987 brukt Vardø som sin forlengede arm mot Barentshavet ved redningsaksjoner. Regularitet og punktlighet for de tre lufthavnene viser lite avvik. Tåkedager i 2012 og 2013:  Vardø 13 dager,  Berlevåg 15 dager  og Båtsfjord 21 dager.

Vardø kan tilby et variert arbeidsmarked til ektefeller/partnere ved Voldsofferkontoret, Lønnsgarantikontoret, Politiattestkontoret, Vardø sjøtrafikksentral, Vardø radio, forsvaret, helsetjenestene og skoleverket. Videregående skole har varierte utdanningsmuligheter. Det finnes et rikt kulturliv og nytt flerbrukshus. Avinor beregner at en  base med tre helikoptre vil skape rundt 30 direkte arbeidsplasser. Statoil sier i sine vurderinger av landbaserte støttefunksjoner at 30-40 årsverk genererer 15-20 årsverk knyttet til lokale leveranser. De næringsmessige ringvirkningene for Vadsø og Sør- Varanger/Kirkenes, vil bli betydelig større ved etablering av helikopterbasen i Vardø på grunn av kortere avstander og god kommunikasjon. Vardø og Vadsø kan ses som et felles arbeidsmarked.

Oppsummering
I tillegg til de internasjonale forpliktelser og den geopolitiske dimensjonen, vil  Vardø være det beste stedet å anlegge helikopterbasen ut fra følgende:
-        Beste og nærmeste beliggenhet til de områdene som er under utvikling i Barentshavet
-        Redningsaksjoner og operativ virksomhet kan fra Vardø gjennomføres så langt øst som Karahavet og Jamalhalvøya med kortest responstid
-        Kapasitet til å ta imot store menneskemengder ved ulykker eller katastrofer.
-        Vardø lufthavn har færrest dager med tåke
-        Vardø har svært gode havneforhold med kort avstand til flyplassen
-        Samlokaliseringen av Vardø radio og Vardø trafikksentral og muligheten til å kople
seg på forsvarets samband setter Vardø i en særklasse hva gjelder beredskap og operasjonsdyktighet i krisesituasjoner.
-        E-75 sikrer framføring av materiell uansett årstid og værforhold
-        Kort flyavstand til Kirkenes
-        Vardø og Vadsø som ett arbeidsmarked gir stort rekrutteringsgrunnlagFoto: Leif Kåre Stenhaug

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar